پاداش های استخری و حجمی

۱۳خرداد
پاداش استخری و حجمی

پاداش استخری و حجمی

دبیرخانه کمیته نظارت برعملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازی در رابطه با پاداش های استخری و حجمی به اطلاع کاربران و کلیه فعالین شرکت های بازاریابی شبکه ای می رساند؛ با توجه به بند (۴) ماده (۹) آیین نامه اجرایی مواد (۲)، (۱۲) و تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی و همچنین […]