نگرش بازاریابی شبکه ای

۲۷اردیبهشت
شش نگرش باید در یک بازاریاب شبکه ای داشته باشد

شش نگرش باید در یک بازاریاب شبکه ای داشته باشد

به هر فردی که به بازاریاب شبکه ای می‌پیوندد منابع، کیت شروع و آموزش یکسان داده می شود. پس چرا برخی از بازاریابان شبکه ای می توانند به موفقیت دست یابند، در حالی که برخی دیگر عملکردی کمتر از حد متوسط ​​دارند؟ پاسخ : نگرش! در بازاریابی شبکه ای، اگر نگرش درستی نداشته باشید، احتمالاً […]