پرداخت در بازاریابی شبکه ای

۱۲خرداد
ممنوعیت پرداخت ها از طریق توکن و رمز ارز

ممنوعیت پرداخت ها از طریق توکن و رمز ارز

درخصوص پرداخت کمیسیون و پاداش از طریق رمرز ارز در شرکت های بازاریابی شبکه ای معتبر به آگاهی می رساند: براساس بند(۲) ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی مواد(۲)، (۱۲). و تبصره ماده(۸۷) قانون نظام همچنین وفق بند(۱۳) ماده مذکور، تمامی تراکنش‌های مالی شرکت‌ها باید از طریق سیستم‌بانکی کشور به نام شرکت صورت پذیرد. از آنجاییکه پرداخت کمیسیون و […]