پرداخت بازاریابی شبکه ای

۱۳خرداد
پرداخت کمیسیون بازاریابان

پرداخت کمیسیون بازاریابان

دبیرخانه کمیته نظارت برعملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازی در رابطه با مهلت پرداخت کمیسیون بازاریابان به اطلاع کاربران و کلیه فعالین شرکت های بازاریابی شبکه ای می رساند؛ برابر بند (۵) ماده (۹) آئین نامه اجرائی موضوع مواد (۲) ، (۱۲) و تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی و […]