شبکه سازی در بازاریابی شبکه ای

۱۶خرداد
۱۱ نکته برای کمک به شبکه سازی بهتر!

۱۱ نکته برای کمک به شبکه سازی بهتر!

بسیاری از مردم بر این باورند که شبکه سازی در بازاریابی شبکه ای به معنای تماس با همه و درخواست کار از آنهاست. مردم مفهوم شبکه سازی را با زورگو بودن و سلطه جو بودن مرتبط می دانند. برخی از افراد تمایل دارند خود را از شبکه پنهان کنند زیرا نمی خواهند به عنوان این […]