سیستم مدیریت فروش چیست؟

۲۰تیر
سیستم مدیریت فروش چیست؟

سیستم مدیریت فروش چیست؟

مدیریت فروش نحوه سازمان‌دهی، هدایت و ایجاد انگیزه در فروشنده‌ها حین فرآیند فروش و بهبود عملکرد تیم محسوب می‌شود که می‌تواند شامل استخدام افراد برتر، آموزش کارکنان و هماهنگی میان اعضا مختلف فروش و درنتیجه اجرای استراتژی فروش معقول باشد. امروزه فروش مانند گذشته دشوار نیست و روند پیگیری مشتریان، نحوه ارتباط با آن‌ها و […]