بازاریابی شبکه ای در اروپا

۰۳خرداد
چرا و چگونه بازاریابی شبکه ای را مطالعه کنیم؟

چرا و چگونه بازاریابی شبکه ای را مطالعه کنیم؟

هر ساله صنعت بازاریابی شبکه ای تقریباً ۲ درصد در سراسر جهان رشد می کند. مدل کسب و کار بازاریابی شبکه ای معمولاً با سوء ظن هایی همراه ست، اما حتی قدرتمندترین شرکت ها دیگر از مطالعه بازاریابی شبکه ای و استفاده از اصول آن ابایی ندارند. حداقل دو دلیل برای مطالعه بازاریابی شبکه ای […]