اخطار به پنبه ریز

۱۷خرداد
اخطار کتبی به شرکت مروارید پنبه ریز

اخطار کتبی به شرکت مروارید پنبه ریز

دبیرخانه کمیته نظارت برعملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازی در رابطه با اخطار به شرکت مروارید پنبه ریز به اطلاع کاربران و کلیه فعالین شرکت های بازاریابی شبکه ای می رساند؛ اخطار کتبی به شرکت مروارید پنبه ریز با توجه به بند (۸) مصوبه مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ کمیته نظارت موضوع ماده […]